Vertrouwenspersoon

Informatie over de rol van de vertrouwenspersoon bij het Levisson Instituut


Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een speciaal daartoe aangewezen persoon bij wie elke persoon bij het Levisson Instituut in vertrouwen zijn of haar verhaal kan doen. Het benoemen van een vertrouwenspersoon is een van de maatregelen ter bevordering van de integriteit van een organisatie. De functie van vertrouwenspersoon is een onbezoldigde functie.


Met wat voor soort aangelegenheden kun je bij een vertrouwenspersoon terecht?

De hoofdtaak van een vertrouwenspersoon is het bieden van een luisterend oor en het adviseren. De vertrouwenspersoon is er niet om te bemiddelen. In beginsel kun je met alle vragen die raken aan integriteit in de breedste zin van het woord, met inbegrip van ongewenst gedrag, terecht. Het hoeft niet altijd om een melding van een schending te gaan. Als je behoefte hebt aan een gesprek of een gedachtewisseling, kun je sparren met de vertrouwenspersoon. Wel is het mogelijk dat in zo’n gesprek wordt vastgesteld dat er geen rol is voor de vertrouwenspersoon. In dat geval kan het zijn dat de vertrouwenspersoon je doorverwijst. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en legt geen verantwoording af.


Wat doet een vertrouwenspersoon?

 • De vertrouwenspersoon biedt in de eerste plaats een luisterend oor, heeft een klankbord- en adviesfunctie en kan fungeren als meldpunt voor mogelijke integriteitschendingen.
 • De vertrouwenspersoon adviseert de melder hoe om te gaan met een situatie of verwijst door naar de juiste instantie/persoon.
 • Je kunt met elke aan integriteit gerelateerde kwestie bij de vertrouwenspersoon terecht.
 • De vertrouwenspersoon behandelt de informatie die jij geeft, strikt vertrouwelijk.
 • De vertrouwenspersoon handelt uitsluitend met jouw toestemming/instemming.
 • Het is mogelijk bij een vertrouwenspersoon vertrouwelijk een melding te doen. Dit houdt in dat de identiteit van de melder slechts bekend is bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon brengt de aangewezen instantie (veelal de bestuursvoorzitter van het Levisson Instituut ) op de hoogte van de melding zonder de identiteit van de melder bekend te maken. Vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder kan niet worden gegarandeerd in geval van misdrijven. Voor dergelijke feiten bestaat een aangifteplicht.


Wat doet een vertrouwenspersoon niet?

 • De vertrouwenspersoon verricht geen onderzoek en is niet betrokken bij de follow up van een ingesteld onderzoek.
 • De vertrouwenspersoon neemt geen anonieme melding in behandeling, d.w.z. een melding waarbij de identiteit van de melder onbekend is, bv een brief zonder naamgegevens.
 • De vertrouwenspersoon intervenieert niet in arbeidsconflicten.


Wie kan bij de vertrouwenspersoon terecht?

Iedereen die bij het Levisson Instituut is betrokken of daarvan in dienst is kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon.


Veel gestelde vragen

1. Voor welke soort zaken kan ik bij een vertrouwenspersoon terecht?

Je kunt terecht met elke vraag die raakt aan integriteit. Onder integriteit verstaan we het naleven van regels en de manier waarop we met elkaar en met derden.

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht:

 • met vragen over integriteit;
 • om (vermoedens van) schendingen te melden die je hebt waargenomen;
 • indien je slachtoffer bent van ongewenste omgangsvormen zoals onheuse bejegening, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, etc. 

2. Wat doet de vertrouwenspersoon met mijn melding?

Een vertrouwenspersoon doet niets zonder jouw instemming. Je bepaalt zelf wat er met je melding gebeurt. Het kan dus ook zo zijn, dat je slechts je verhaal kwijt wil en dat er verder niets mee wordt gedaan.

3. Wat kan een vertrouwenspersoon wel en niet voor je doen?

 • Een vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal, adviseert hoe je met een bepaalde situatie om kan gaan, of verwijst door naar de aangewezen instantie.
 • Bij een melding van een mogelijke schending zal de vertrouwenspersoon, indien jij daarmee instemt, de melding doorsturen naar een persoon of instantie die de melding kan onderzoeken.

Wat kan een vertrouwenspersoon niet voor je doen?

 • Een vertrouwenspersoon bemiddelt niet in zaken. Hij/zij kan wel doorverwijzen naar anderen voor bemiddeling.
 • Hij/zij onderzoekt een klacht niet zelf.

4. Ik denk dat er in mijn omgeving een schending is qua integriteit; wat moet ik doen?

Contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

5. Aan wie legt een vertrouwenspersoon verantwoording af?

Over concrete zaken hoeft vertrouwenspersoon aan niemand verantwoording af te leggen. Wel wordt jaarlijks door de vertrouwenspersoon over de aard en omvang van meldingen geanonimiseerd gerapporteerd aan het bestuur van het Levisson Instituut.


Contactgegevens:

De vertrouwenspersoon is Marion Alhadeff.
Email: vertrouwenspersoon@verbond.eu

Een interview met Marion Alhadeff verscheen in Joods Nu, september 2018.