Wie is wie

Bestuur

De bestuursleden van de Stichting Robert A. Levisson worden benoemd door het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom. Dit bestuur behartigt de zakelijke en financiële belangen van het Levisson Instituut. Het bestuur benoemt de leden van het Management Team en van de overige commissies.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • David Asser, voorzitter. Hij werkt in het onderwijs en heeft diverse leidinggevende en bestuurlijke functies uitgeoefend. Hij is nu interim-rector, -bestuurder of -adviseur bij verschillende onderwijsorganisaties.
 • Leopold I. Hertzberger, penningmeester, was tot zijn pensioen neuroloog in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Hij is voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam.
 • Helma Blankman, vice-voorzitter, is clustermanager D-zep (kennisnetwerk) in het Dr. Sarphatihuis, een verpleeghuis in Amsterdam. Zij volgde de cursus sjaliach tsiboer bij het Levisson Instituut en is chazan voor diverse liberale gemeenten in Nederland.
 • Anita van Leeuwen, secretaris en heeft in het bestuur algemene en juridische zaken als aandachtsgebied. In het dagelijks leven is zij familie- en jeugdrechter bij de rechtbank Noord-Holland.
 • Liane van Dantzig, is lid van het bestuur van Levisson. Zij is sociaal-geograaf en doet beleidsadviserend onderzoek bij een onderzoeksbureau.

Decaan en het Management Team

Het Management Team (MT) bestaat uit drie personen, ieder met een eigen specialiteit. De drie leden hebben een gelijk gezag, ieder op zijn gebied, waarbij de Decaan de primus inter pares is.

 • Menno ten Brink, Decaan, is sinds 2004 de senior rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, als opvolger van rabbijn David Lilienthal. Daarvoor werkte hij als part time rabbijn bij de LJG Amsterdam en Rotterdam en als eerste Liberaal Joodse Krijgsmachtsrabbijn. Hij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en kreeg zijn semicha aan het Leo Baeck College te Londen in 1993. Vanaf het begin van het Instituut is hij bij het Levisson betrokken, destijds als lid van de Academische Commissie. Hij is bestuurslid van het European Rabbinic Assembly (ERA) en lid van het Executive Board van de European Union for Progressive Judaism.
 • Marianne van Praag, Hoofd Beroepsvorming, is rabbijn van LJG Den Haag. Zij studeerde in 2008 af als een van de eerste groep Levissonrabbijnen en heeft een langjarige ervaring van pastorale werkzaamheden. Zij is ook actief in diverse interreligieuze overlegstructuren en spreekt vaak voor diverse religieuze, wereldbeschouwelijke en maatschappelijke instituten en verenigingen.
 • Francine Püttmann, Directeur Algemene Zaken, is de ‘spin in het web’, coördineert alle activiteiten en is het eerste aanspreekpunt in alles wat het MT betreft. Zij studeerde Semitische Talen aan het Juda Palache Instituut van de Universiteit van Amsterdam, gevolgd door een postdoctoraal jaar aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Zij werkte onder andere 16 jaar als documentalist en fotoredacteur bij het NIW en heeft diverse projecten gedaan binnen het Joods Historisch Museum. Zij beheert ook de bibliotheek van het Instituut en de LJG Amsterdam.

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie bestaat uit een Deelcommissie Academisch Programma en een Deelcommissie Beroepsvormend Programma.

De Opleidingscommissie is verantwoordelijk voor:

 • De invulling en inhoud van de rabbijnenopleiding en adviseert ook over cursussen (niet-rabbijnenopleiding)
 • Draagt bij aan de ontwikkeling en invulling van het curriculum, de individuele vakken en de keuze van docenten van de rabbijnenopleiding
 • Zorgt voor de aansluiting van het academisch met het beroepsvormend programma
 • Volgt het leertraject en het leerproces van de rabbijnen in opleiding
 • Evalueert de inhoud van de rabbijnenopleiding en van de cursussen: bieden de individuele vakken/onderdelen de juiste inhoud (kennis, inzicht, vaardigheden) met het oog op de eindtermen

In de Opleidingscommissie hebben zitting:

 • Prof. dr. Irene E. Zwiep, voorzitter, hoofd van de Leerstoelgroep Hebreeuwse en Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. Bart Wallet, hoogleraar Joodse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam
 • Rabbijn Marianne van Praag, Hoofd Beroepsvormingo
 • Drs. A. Carolyn Levisson, was tot haar pensioen studentenpsycholoog aan de Technische Universiteit Delft, en is voorzitter van de Deelcommissie BeroepsVorming (CBV)
 • Dr. Jutka Halberstadt, lid van de CBV
 • Ella Wijnschenk-Oesterman, oud-voorzitter van het bestuur en lid van de CBV (toehoorder)
 • Rabbijn Menno ten Brink, decaan van het Instituut (toehoorder)
 • Drs. Francine Püttmann, directeur (toehoorder)

Commissie Toelating

Deze commissie beoordeelt de kandidaat-studenten en doet een aanbeveling over de toelating aan het Management Team. De leden van de Commissie Toelating zijn:

 • Prof. dr. Irene Zwiep, voorzitter van de Opleidingscommissie
 • Rabbijn Menno ten Brink, decaan
 • Drs. A. Carolyn Levisson, voorzitter CBV

Examencommissie

De Examencommissie

 • Bewaakt en evalueert minimaal een keer per jaar de kwaliteit van de rabbijnenopleiding, o.a. door evaluaties van de vakken, van de toetsing en van de kwaliteitszorg: zijn de individuele vakken/onderdelen goed uitgevoerd (randvoorwaarden, contacturen, materialen, etc etc), door gekwalificeerde docenten, met de juiste studiebelasting en een adequate toetsing.
 • Neemt het eindexamen af van de rabbijn in opleiding, zowel het academische gedeelte (scriptie) als het beroepsvormende/pastorale deel (portfolio)

De leden van de Examencommissie zullen nog worden benoemd.

Commissie van Bezwaar

Commissie van Bezwaar bemiddelt in ernstige conflicten. Zie het Reglement van de Commissie van Bezwaar.

In de commissie hebben zitting:

 • Mr. Ernst Numann, voorzitter, oud-Vice-President van de Hoge Raad en voormalig voorzitter van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
 • Mr. David Allick, advocaat en oud bestuurslid van het Levisson Instituut
 • Anita Zonneveld-Philips, pedagoog en docent pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam


Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert, gevraagd en ongevraagd, het instituut.

De Raad van Advies bestaat uit:

 • Prof. dr. Juliette Walma van der Molen, voorzitter, hoogleraar wetenschapseducatie
 • Dr. Channa Al, sociaal psycholoog
 • Prof. dr. Joachim Duyndam, em. hoogleraar humanistiek en filosofie
 • David Kat, ondernemer
 • Irith Koster, arbeids- en organisatiepsycholoog
 • Bert Oude Engberink, directeur basisschool, voorzitter LJG Twente
 • Chaya Rodrigues Pereira, orthopedagoog


Vertrouwenspersoon

Zie hier voor de Vertrouwenspersoon.